<!-- signon --> <STYLE type=text/css>A { TEXT-DECORATION: none } A:visited { TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff8000; TEXT-DECORATION: underline } A:active { TEXT-DECORATION: none } </STYLE> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31296761\x26blogName\x3d%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99+2006+-+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/\x26vt\x3d-1966905241789004388', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

המסע | מאמרים | גלריה  

Tuesday, July 18, 2006

הקבוצה

.בתאריך 11.7.06, בשעה 6.30 בבוקר, טסו לפולין בחב' לוט הפולנית 20 איש ואישה, רובם זרים זה לזו.
כל אחד מהמשתתפים בא למסע מסיבותיו הוא, אך כולם באו מתוך הצורך העז לראות, לחוש ולהתייחד ולו במעט עם בני עמנו שניספו ורוחם אינה מרפה ודורשת מאיתנו ללא הרף – לזכור ולעולם לא לשכוח, לזכור איך האדם הפך למפלצת והפך אנשים בני מינו לאבק אדם, לזכור ולא לשכוח שפשעם היחיד של הניספים היה עצם היותם יהודים. לזכור ולא לשכוח ולעמוד על המשמר – לעולם לא עוד!


undefined


1 - דר' מרים דוד אלקחי 18א' תל אביב 03-6429494 rutyline_d@hotmail.com 050-5643253
2 -
גרף אהרון יוסף ספיר 7 רמת גן 03-534-4329 AGRAFF1@gmail.com
3 - קרונשטדט ראובן השנים 8 בינימינה 04-638-8362 050-5733-427
4 - אברהם רוזי האורן 16 ראשל"צ 03-944-8225 (ב) / 03-942-7871 (ע)
5 - קמין שרה המגיד 5 ת"א 03-560-5829 054-562-9020
6 - כץ דינה ספיר 5 רמת גן 03-5341643 050-767-3801 YITZHAK@katz-cpa.com
7 - ארזי אסתר מנדס 69 רמת גן 03-635-1962 052-6294-290
8
- רפאלי חנה האחות חיה 9 רמת גן 03-534-6345 eirefa@zahav.net.il
9 - שפיגל ציפי היובל 10 רעננה 09-745-2778 elispi@shaham.moag.gov.il 052-838-4808
10- קמיניץ חוה שנקר 36 חולון 03-504-4689 פקס 03-504-4681 054-578-4243
11- קמיניץ אהרון שנקר 36 חולון 03-504-4689 פקס 03-504-4681 054-578-4243
12- ליאור יצחק רופין 10 ראשל"צ 03-969-4329 ITZIK@XIV.CO.IL 054-560-7109
13- ליאור ביריה רופין 10 ראשל"צ 03-969-4329 ITZIK@XIV.CO.IL 054-560-7109
14- ינאי ז'אן-פול פופל 4/24 ראשל"צ 03-958-7390 JPLY6@hotmail.com
050-5233-114
15- פרבר פנינה נוה צוף ד.נ. מודיעין 08-924-0931 farberi@walla.com
052-8301-556
16- הר קידר איזיק הרצפלד 3 בית בכפר גדרה AIZIKAK@bezeqint.net

17- הר קידר צביה הרצפלד 3 בית בכפר גדרה AIZIKAK@bezeqint.net
18- שוורצמן צביקה י.כהן 29 כפר סבא 09-742-9239 / 054-314-4489 zvi@afeka.ac.il

19- שפיגל אליעזר היובל 10 רעננה 09-745-2778 elispi@shaham.moag.gov.il 052-838-4808

...הדרך ארוכה [ורשה - טיקוצ'ין] יערות וכפרים קטנים ושקטים בדרך, כל אחד מהמשתתפים הציג את עצמו, את הסיבות לבואו למסע, למה הוא מצפה מהמסע וכו'.

סיפורים מרגשים סופרו כאן ע"י החברים, סיפורים על בני משפחתם (הרוב בני הדור השני לניצולי השואה).
ביריה [ליאור] שיתפה אותנו בסיפור על הילד שמגיל 1.5 שנים גדל במשפחה נוצרית ואח"כ אומץ ע"י דודים של אימו. רק בגיל 60 נודע לו שהוא מאומץ ושהוריו ניספו בשואה הוא ידע זאת מקלטת שנמצאה אחרי מות האם המאמצת.

חנה [רפאלי] סיפרה לנו על האח האובד ברוסיה, אשר לאחר שנים רבות שהמשפחה לא ידעה על גורלו התברר שהוא חי ברוסיה ובנו איתר את המשפחה, עלה לארץ אך ההורים של חנה לא זכו לפגוש אותו.

צביקה [שורצמן] סיפר על מיזם רילשיונט שבו בין השאר מנסים תלמידי תיכון ברעננה למצוא קרובי משפחה אבודים ל-275 ניצולי שואה חללי 'נצר אחרון' ששרדו יחידים עלו לארץ ונפלו על הגנתה [בעיקר במלחמת העצמאות]

...הנסיעה ארוכה [ורשה - לובלין] החברים מספרים על משפחתם.
מרים דוד מספרת על הוריה, בוגרי אושוויץ (B.A) האם מתחזה לגויה בבית הסוהר בסאנוק, מנסה להתאבד , הגרמני לא איפשר לה זאת ואמר לה "יום עוד יבוא ותזרח עלייך השמש". אביה עבד באושוויץ כנגר, היתה לו שם אישה, הוא שרד. האם הצליחה לשכנע את אוסריה שהיא גויה ובמכונת האמת אמרה להם את שמות 12 השליחים הנוצרים. אביה ניגלה אליה בחלום ואמר לה שהיא תנצל. סיפור מרגש. האם ניצלה.
מרים כתבה ספר על אימה "נר לאחד נר למאה".

...חזרנו הביתה, מזרים הפכנו לקבוצה מגובשת, חברית ונעימה.
מי ייתן שהמסע הקשה הזה, יחזק אותנו ויעניק לנו כוחות להמשיך ולהביט קדימה, אך יחד עם זאת לעולם לא לשכוח.

תודה לך מרים היקרה שהדרכת אותנו לכל אורך המסע, תוך ציון סיפורים אישיים רבים של ניצולים ומצילים, תודה על הדאגה לכל פרט, על היותך גם אמא וגם חברה ואנו מאחלים לך שתמשיכי בדרך זו, בה את רואה שליחות. זכינו כולנו בנוכחותך הדינמית מלאת הידע, החמה, החכמה והרגישה.

תודה לכל חברה וחברה בקבוצה, שכל אחד הביא את סיפורו האישי וחילק איתנו רגעים קשים וסיפורי חיים קשים.ותודה לכל הקבוצה שידעה לכבד את חבריה באשר הם וגרמה למסע הקשה הזה להיות קל יותר בזכות הכבוד, החיבה והפירגון ההדדיים.

2 Comments:

Blogger blogaccount54 said...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

1:29 PM  
Blogger upssidetown said...

I'm impressed with your site, very nice graphics!
»

4:16 PM  

Post a Comment

<< Home