<!-- signon --> <STYLE type=text/css>A { TEXT-DECORATION: none } A:visited { TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff8000; TEXT-DECORATION: underline } A:active { TEXT-DECORATION: none } </STYLE> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31296761\x26blogName\x3d%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99+2006+-+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/\x26vt\x3d-1966905241789004388', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

המסע | מאמרים | גלריה  

Saturday, July 22, 2006

בית יאנוש קורצ'אק

ע"ש הנרי גולדשמיט יהודי, רופא וסופר שלא נשא אשה בגלל חששו ממחלת נפש שנתגלתה במשפחתו.
בית היתומים היהודי ב"נאש-דום" עומד על תילו ומשמש גם כיום בית לילדים חסרי אמצעים. הבית נמצא ברחוב קרוכמלנה 92 דאז, היום ברחוב יאקטורובסקה 6. בחזית הבית אנדרטה לזכרו של יאנוש קורצ'ק ואבן זיכרון לפיוטר זלבסקי שהיה עובד בית היתומים שהתעקש ללכת יחד עם קורצ'אק וילדיו לגטו ועל כך נענש קשות בידי הגרמנים. בית היתומים נבנה ב- 1912 ונוהל על-פי דרכו המיוחדת של יאנוש קורצ'אק. הוא האמין כי יש להתייחס בכבוד לילד ולהתחשב בדעתו. בתקופת הכיבוש הנאצי נותר הבניין מחוץ לגבולות הגטו ולכן הועברו הילדים לרחוב כלודנה, אח"כ לרחוב שליסקה ולבסוף לרחוב סיננה. מכאן הוצאו הילדים והצוות, ב- 5 באגוסט 1942 לאומשלגפלאץ, ולהשמדה בטרבלינקה.
יאנוש טיפל בכ-120 ילדים מ-1920 ועד סוף המלחמה. יחד עם ילדיו הועבר לטרבלינקה, למחנה ההשמדה, אל מותם. גם היום פועל בית יאנוש קורצ'אק ובו 26 יתומים פולנים. חשוב לציין כי כל ההחלטות בבית יאנוש קורצ'אק התקבלו בשיתוף יחד עם הילדים עצמם, זו הייתה הדרך.

י. קורצ'אק, "רשימות יומן":
"ימים רבים לאחר המלחמה לא יוכלו בני אדם להישיר מבט איש בעיני רעהו, בלי שיקראו בהן את השאלה כיצד קרה הדבר שאתה חי, שעמדת בכל אלה ? מה עשית?"

י. קורצ'אק, מתוך "עתונות הילדים":
"מצטער אני על שהדרורים מתכתשים כל כך… השקטים יותר מעדיפים לא לאכול… ומחכים עד שהאחרים ילכו. דרור אחד שמן שאני כבר מכיר מגרש את כולם… ויש גם דרורים אמיצים שאינם מחכים, אבל אינם מפחדים"…

י. קורצ'אק:
"אלוהים, לא ניתן לכם, כי עליכם לגלותו בנפשכם מתוך מאמץ שבבדידות.
מולדת לא ניתן לכם כי עליכם לגלותה בעמל לבבכם ומחשבתכם.
אהבת הבריות לא ניתן לכם, מכיוון שאין אהבה ללא סליחה והסליחה היא עמל ויגיעה, משא שכל אדם חייב להרימו בעצם ידו.
אחת ניתן לכם, את הגעגועים לחיים טובים יותר, שאינם אך יהיו אי-פעם, חיי אמת וצדק.
אולי יביאוכם געגועים אלה אל האלוהים, המולדת והאהבה".

1 Comments:

Blogger dronbyfoto said...

I say briefly: Best! Useful information. Good job guys.
»

5:39 AM  

Post a Comment

<< Home