<!-- signon --> <STYLE type=text/css>A { TEXT-DECORATION: none } A:visited { TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff8000; TEXT-DECORATION: underline } A:active { TEXT-DECORATION: none } </STYLE> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31296761\x26blogName\x3d%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99+2006+-+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/\x26vt\x3d-1966905241789004388', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

המסע | מאמרים | גלריה  

Sunday, July 23, 2006

ליז`אנסק (Lezajsk)עיר בדרום מזרח פולין. לראשונה מוזכרים יהודי המקום לקראת אמצע המאה ה- 16 . היהודים עסקו בגידול תבואה, בייצור צמר ובירה, חכרו אחוזות ופונדקים. ליז'אנסק שימשה מרכז חסידי חשוב בפולין, זאת החל מ- 1775 אז השתקע בעיר הצדיק ר' אלימלך. בין שתי מלחמות העולם התנהלה בעיר פעילות ציונית וחינוכית ערה. ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בעיר יותר מ- 3000 יהודים. הגרמנים נכנסו לעיר בערב ראש השנה, 1939, הציתו בתי כנסת ושרפו ספרי קודש.
ערב סוכות גורשו היהודים לתחום הכיבוש הסובייטי. מי שהסתתרו ונשארו בעיר רוכזו לאחר מכן בגטו וב- 1942 הועברו רובם למחנות עבודה והשמדה. מאות מאלה שהועברו לתחום רוסיה נשארו בחיים.
בליז`אנסק המצויה בדרום מזרח פולין, מצוי קבר הצדיק הידוע בפולין. יהודים רבים מגיעים למקום ולא רק חרדים. במקום אכסניה יהודית עם תשתיות יהודיות נדרשות. החסידות בפולין החלה כאן ומכאן חשיבות המקום. רבי אלימלך מליז`אנסק החל להפיץ את תורת החסידות השמה דגש על דבקות בתפילה, באמונה, במיסטיקה של החסידות ובמרכזיות דמות ה"רבה", הרב המוביל הרוחני והקובע את כל סדר היום של חיי חסידיו. עוצמתו של ר` אלימלך הושוותה לעוצמתו ולמעמדו של הבעל שם טוב. ספרו "נועם אלימלך" מהווה את אחד מספרי היסוד בחסידות. צריך להבין את התקופה ואת ההתנגדות העזה בה הממסד התורני לחם בחסידות על ידי חרמות וכדומה. צריך אישיות יוצאת דופן למסד תנועה חדשה במדינה כמו פולין.
אלימלך מליז'אנסק (1717 - 1787), בשמו המלא - אלימלך בן אלעזר ליפמן; אדמו"ר, ממייסדי החסידות בגליציה ומי שנחשב לאבי החסידות המעשית.

הרב אלימלך נולד בסמוך לעיירה טיקטין בגליציה . בנערותו ערך מסעות בעיירות רבות בפולין, ביחד עם אחיו, משולם זוסיא מנאניפולי, מתוך כוונה להרבות תשובה בקרב היהודים. אחיו משולם היה חסיד ומקורב לר' דב בר ("המגיד" ממזריץ'). בהשפעתו של המגיד התקרב אלימלך אל החסידות והיה לאחד מתלמידיו. לאחר מותו של רבו המגיד ממזריץ', התיישב אלימלך בליז'נסק שבגליציה.

במהלך השנים יצא לאלימלך מליז'אנסק מוניטין כגדול בתורה וכמנהיג רוחני, תלמידים רבים באו לחסות בצילו ובימיו הפכה ליז'אנסק למרכז חסידי. גישתו ללימודיו ולאמונתו הדתית היתה משולבת במידה רבה של סגפנות, וזאת בניגוד למקובל באותם ימים בקרב החסידים, שהיו נוהגים לעבוד את האל מתוך שמחה. במקרים מסוימים אף היה מענה את עצמו בקוצים. אולם על חסידיו ציווה להתרחק מן הסגפנות שכן על פי טענתו קשה מאוד להגיע לשלמות באמצעותה. תלמידיו סיפרו עליו כי השתוקק לעזוב את העולם החומרי ולעבור לעולם של רוח ושל קדושה.

אלימלך מליז'אנסק נחשב לאבי החסידות המעשית, הרואה בצדיק מנהיג בכל התחומים ולא רק בתחום הרוח. עם תלמידיו נמנו יעקב יצחק הלוי ("החוזה מלובלין") והמגיד רבי ישראל מקוז'ניץ. בנו אלעזר ערך את כתבי אביו והדפיס את ספרו "נועם אלימלך", המהווה קובץ דרשות על פרשיות התורה.

לא ידוע על שושלת אדמו"רות שיצאה ממנו. לאחר מותו, הנהגת החסידות עברה לידי ר` יצחק יעקב מלנצוט שעבר אחר כך ללובלין וידוע בשמו "החוזה מלובלין". בית הקברות נהרס בשואה אך האוהל והקבר לא נהרסו. החסידים רואים זאת כנס. רבים עולים כיום לקברו. אפילו פולנים לא יהודים. בית הקברות עצמו איננו מרשים. חלק ממנו ומהמצבות שוחזר. רוב המצבות נלקחו על ידי הפולנים. ישנן עדיין עשרות בודדות של מצבות בינות לעצים הצהובים בשלכת.
רבי אלימלך מליז'נסק מגדולי רבני החסידות - 1717 - 1787נולד לאביו ר' אליעזר ליפא בשנת תע"ז (1717). להוריו, הודי כפר עשירים, בעלי צדקה ואוהבי מצווה, היו שבעה בנים ושנים מהם: רבי אלימלך ורבי זוסיה התמסרו עוד מימי ילדותם ללימוד תורה, נגלה ונסתר. מצעירותם נהו אחר תורת האר"י, נהגו לפיה גם למעשה ושנים מספר ערכו שניהם יחד "גלות". עם התפשטותה של התנועה החסידית נספח אליה רבי זוסיה, ובהשפעתו הצטרף אליה גם אחיו. שניהם היו לתלמידיו המובהקים של המגיד ממזריטש.ספרו "נועם אלימלך" (לבוב תקמ"ח) הוא מספרי-היסוד של החסידות.

אדרבה
אברהם פריד
מילים: רבי אלימלך מליזנסק לחן: יוסף גרין
אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה...ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכל נחת רוח אליך...אמן כן יהי רצון

4 Comments:

Blogger dronbyfoto said...

Here are some links that I believe will be interested

5:59 AM  
Blogger onfoyou said...

Your are Excellent. And so is your site! Keep up the good work. Bookmarked.
»

8:19 PM  
Blogger mobilemob said...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»

5:11 AM  
Blogger psonica said...

I like it! Keep up the good work. Thanks for sharing this wonderful site with us.
»

1:19 AM  

Post a Comment

<< Home