<!-- signon --> <STYLE type=text/css>A { TEXT-DECORATION: none } A:visited { TEXT-DECORATION: none } A:hover { COLOR: #ff8000; TEXT-DECORATION: underline } A:active { TEXT-DECORATION: none } </STYLE> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d31296761\x26blogName\x3d%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99+2006+-+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://polin2006posts.blogspot.com/\x26vt\x3d-1966905241789004388', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

המסע | מאמרים | גלריה  

Friday, July 28, 2006

בית הקברות היהודי בוורשה


בית הקברות נמצא ב... שער הכניסה שוחזר ע"י תורם
מי שנכנס בשער הכניסה של בית העלמין לא משער כי הוא הוא עומד מול אחד מבתי העלמין הגדולים ביותר בעולם היהודי והגדול ביותר באירופה – 400,000 קברים, שנבנו במאתיים השנה האחרונות, והוא משתרע על פני 30 הקטאר.
בבית עלמין זה קבורים רבים מרבני העיר וורשה במאתיים השנים האחרונות. בהם, מפורסמים מאד. קברי הרמ"א (קרקוב) או קבר ר' אלימלך (ליז'נסק) או ה"חפץ חיים" מהעיר ראדין הינם קברים מיוחסים מאד וכן גם אלה. רשימה של רבנים וצדיקי דור רשומים בפתח בית העלמין.
בית החיים אוקופובה-גנשה. עובדות בית העלמין המרכזי של יהודי ורשה שבו 10 רחובות גדולים ( אוליצא בפולנית ), 72 שבילים. כל ריבוע שבין רחוב ושביל קרוי "איזור". קבורת הנשים והגברים בחלקה האורתודוכסית היא בנפרד. כאן קבורים "החמדת שלמה", ר' שלמה זלמן ליפשיץ, רבה הראשי של יהדות וורשה (1765-1839) ; בער זוננברג , בנו של שמואל זביטקובר מייסדה של משפחת ברגסון המפורסמת (ובהם הפילוסוף הצרפתי אנרי ברגסון ) הנצי"ב מוולוז'ין, חתנו של ר' מאיר שמחה מדווינסק בעל "המשך חכמה" ו"אור שמח" על הרמב"ם – ר' אברהם לופטביער, אוהל י.ל. פרץ ( ובו קברי שלושת הסופרים- י.ל. פרץ, דיננזון, וש. אנסקי ) , מתתיהו שוהם (ליפקוביץ) , שחקנית התיאטרון היהודית אסתר רחל קמינסקי, אדם צ'רניאקוב, לודוויג זמנהוף, ההסטוריונים היהודיים מאיר בלבן ושמעון אשכנזי,.
ויש את קבר האחים הגדול שבו קבורים אלפי יהודים שמקום קבורתם לא נודע והם הובאו לכאן בימי הרעה הגדולה בין 1939 לשנת 1943.
על קבורתם כתב חיים א. קפלן ב"מגילת יסורין, יומן גטו וורשה":
"7 במארס 1942. שורה ארוכה של עגלות מתנהלת ברחוב גסיה, בכל אחת מהן כמה גופות יחד. לרוב הגופות עירומות אף ללא נייר עטיפה לכסותן. וכי מהיכן ימצא בד למאתיים תכריכים ביום. וגם לו היה די בד בנמצא ידו של מי שהיתה משגת לקנותו ? הגופות נחלקות לשלוש קטיגוריות. בראשונה נכללות אלה המובאות לבית הטהרה שבבית הקברות. שתיים שלוש גופות יחד על דרגש אחד. הקטגוריה השנייה כוללת גופות שכבר נוקו וטוהרו בבתיהן. רובן עטופות בתכריכים עשויים סדין לבן , הגברים עטופים בטליתות. גופות אלה מניחים מיד על הדרגשים המוכנים שורות שורות בחצר בית הקברות, עם האבלים העומדים לידם, בוכים וממתינים לתורם. האבלים חייבים גם בשמירה קפדנית שאם לא כן הטלית יכולה להחטף כהרף עין מעל גופות יקיריהם. המתים בשתי קטגוריות אלה נקברים בקברים מיוחדים. אלה הם בני המזל הזוכים לקבורה מכובדת למחצה. ובימים אלה יש בכך משום זכות בלתי מבוטלת. בקטיגוריה השלישית נכללים כל אלה שמתו ברעב או במגיפה – והם הרוב. בינהם אנשים שנאספו מרחובות הגטו, נפטרו בבית החולים או רעבו עד מוות בעליית גג כלשהי. גופות אלה מוטלות לתוך קבר המוני באותו מצב שבו נאספו: עירומות ובלתי רחוצות. תריסרים על תריסרים של גופות כאלה נאספות בכל יום באורוות בית העלמין וממתינות לקבורה עם זריחה. על גבי בור הקבורה מפזרים שכבה של אדמה אך לא בכמות המספיקה לכסות את הגפיים הבולטות החוצה. בחשכה חיו, בחשכה מתו, ובחשכה נקברו. הזהו אדם וזהו סופו? יום יבוא והעם היהודי יקים כאן, על קבר האחים שבו נטמנו כל אחינו אלה לנצח, מצבת זיכרון. קברי היחיד של המיוחסים בחייהם ובמותם ישכחו ואילו קברי האחים הענקיים ישארו מורשת העם לעולם ועד. כאן קבורים "חיילינו האלמונים" שאותם על כולנו לזכור ולהוקיר".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home